zhoulab

Selected Publications(* corresponding author)

 • 187.

  Yu Li, Man Luo, Mou Jiang, Rui Zhou, Wanrong Yang, Shenhui Li, Fang Wang, Lijun Zhu, Pei He, Minghui Yang, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*, Shizhen Chen. Probing Rotaxane Dynamics with 19F NMR/MRI: Unveiling the Roles of Mechanical Bond and Steric Hindrance. Analytica Chimica Acta, Vol 1319, 342983. (2024). DOI: 10.1016/j.aca.2024.342983. PDF SI

 • 186.

  Ting He*, Tingting Yan, Jiang Zhu, Ying Li, Xin Zhou, Yunhuang Yang*, Maili Liu. AviTag-nanobody based Enzyme Immunoassays for Sensitive Determination of Aflatoxin B1 in CerealLWT-Food Science and Technology, Vol 195, 115858. (2024). DOI: 10.1016/j.lwt.2024.115858PDF SI

 • 185.

  Shizhen Chen, Lei Zhang, Sha Li, Yaping Yuan, Bin Jiang, Zhongxing Jiang, Xu Zhang, Xin Zhou*, Maili Liu*. Detecting Biomarkers by Dynamic Nuclear Polarization Enhanced Magnetic Resonance. National Science Review. (2024). DOI: 10.1093/nsr/nwae228. PDF

 • 184.

  Ming Zhang, Haidong Li, Yi Xiao, Hongchuang Li, Xiaoling Liu, Xiuchao Zhao, Yu Zheng, Yeqing Han, Fumin Guo, Xianping Sun, Jianping Zhao, Shiyuan Liu*, Xin Zhou*. Assessment of Global and Regional Lung Compliance in Pulmonary Fibrosis With Hyperpolarized Gas MRIJournal of Magnetic Resonance Imaging. (2024). DOI: 10.1002/jmri.29497PDF SI

 • 183.

  Xu Zhang, Yuqi Yang, Yaping Yuan, Sen Yue, Xiuchao Zhao, Quer Yue, Qingbin Zeng, Qianni Guo, Xin Zhou*. Hyperpolarized 129Xe Atoms Sense the Presence of Drug Molecules in Nanohosts Revealed by Magnetic Resonance ImagingAnalytical Chemistry. (2024). DOI: 10.1021/acs.analchem. 3c05573PDF SI

 • 182.

  Yuan Fang, Haidong Li, Luyang Shen, Ming Zhang, Ming Luo, Hongchuang Li, Qiuchen Rao, Qi Chen, Yecheng Li, Zimeng Li, Xiuchao Zhao, Lei Shi, Qian Zhou, Yeqing Han, Fumin Guo, Xin Zhou*. Rapid Pulmonary 129Xe Ventilation MRI of Discharged COVID-19 Patients with Zigzag SamplingMagnetic Resonance in Medicine, Vol 92(3), 956-966. (2024). DOI: 10.1002/mrm.30120. PDF SI

 • 181.

  Qiuchen Rao, Haidong Li, Qian Zhou, Ming Zhang, Xiuchao Zhao, Lei Shi, Junshuai Xie, Li Fan, Yeqing Han, Fumin Guo, Shiyuan Liu, Xin Zhou*. Assessment of Pulmonary Physiological Changes Caused by Aging, Cigarette Smoking, and COPD with Hyperpolarized 129Xe Magnetic ResonanceEuropean Radiology. (2024). DOI: 10.1007/s00330-024-10800-w. PDF SI.  A Commentary to this article was published by the journal of European Radiology. DOI: 10.1007/s00330-024-10822-4

 • 180.

  牟克翔,谭政,王力,孙献平,叶朝辉,周欣*. 基于激光泵浦型原子传感器的核磁共振研究进展中国激光 (封面文章·特邀综述), Vol 51(9), 0907001. (2024). DOI: 10.3788/CJL231186PDF

 • 179.

  Lei Zhang, Maosong Qiu, Ruifang Wang, Sha Li, Xiaoxun Liu, Qiuyi Xu, Long Xiao, Zhongxing Jiang, Xin Zhou*, Shizhen Chen*. Monitoring ROS Responsive Fe3O4-based Nanoparticle Mediated Ferroptosis&Immunotherapy via 129Xe MRIAngewandte Chemie International Edition, e202403771. (2024). DOI: 10.1002/anie.202403771PDF SI

 • 178.

  Long Xiao, Lei Zhang, Sha Li, Yue Zhu, Qiao Yu, Zhaoqing Liu, Maosong Qiu, Yu Li, Shizhen Chen*, Xin Zhou*. Visualization and Quantification of Drug Release by GSH-Responsive Multimodal Integrated MicellesJACS Au, Vol 4(3), 1194-1206. (2024). DOI: 10.1021/jacsau.4c00009PDF SI

 • 177.

  Yujie Zheng, Yu Li, Changsheng Ke, Mojie Duan, Lijun Zhu, Xin Zhou, Minghui Yang, Zhongxing Jiang*, Shizhen Chen*. Jellyfish-inspired Smart Tetraphenylethene Lipids with Unique AIE Fluorescence, Thermal Response, and Cell Membrane InteractionJournal of Materials Chemistry B, Vol 12(9), 2373-2383. (2024). DOI: 10.1039/d3tb02068aPDF SI

 • 176.

  Maosong Qiu, Lei Zhang, Yu Li, Ruifang Wang, Long Xiao, Shizhen Chen*, Xin Zhou*. An Acid Microenvironment-driven Theranostics Platform for Lung Cancer 19F MR/PA/FL Multimodal Imaging-guided Photothermal TherapyMaterials Research Bulletin, Vol 174, 112731. (2024). DOI: 10.1016/j.materresbull.2024.112731PDF SI

 • 175.

  Jianhua Zhan, Danyun Zeng, Xiong Xiao, Zhongpei Fang, Tao Huang, Beibei Zhao, Qinjun Zhu, Caixiang Liu, Bin Jiang, Xin Zhou, Conggang Li, Lichun He, Daiwen Yang, Maili Liu*, Xu Zhang*. Real-Time Observation of Conformational Changes and Translocation of Endogenous Cytochrome c within Intact MitochondriaJournal of the American Chemical Society, Vol 146(7), 4455-4466. (2024). DOI: 10.1021/jacs.3c10216. PDF SI

 • 174.

  Lan Yang, Yu Li, Mou Jiang, Rui Zhou, Hengjiang Cong, Minghui Yang, Lei Zhang, Shenhui Li, Yunhuang Yang, Maili Liu, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*, Shizhen Chen*. Fluorinated [2]Rotaxanes as Sensitive 19F MRI Agents: Threading for Higher Sensitivity. Chinese Chemical Letters, Vol 35(10), 109612. (2024). DOI: 10.1016/j.cclet.2024.109512PDF SI

 • 173.

  Ziwei Zhang, Haidong Li, Sa Xiao, Qian Zhou, Shiyuan Liu, Xin Zhou, Li Fan*. Hyperpolarized Gas Imaging in Lung Diseases: Functional and Artificial Intelligence PerspectiveAcademic Radiology. (2024). DOI: 10.1016/j.acra.2024.01.014PDF

 • 172.

  Zimeng Li, Sa Xiao, Cheng Wang, Haidong Li, Xiuchao Zhao, Caohui Duan, Qian Zhou, Qiuchen Rao, Yuan Fang, Junshuai Xie, Lei Shi, Fumin Guo, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Encoding Enhanced Complex CNN for Accurate and Highly Accelerated MRIIEEE Transactions on Medical Imaging, Vol 43(5), 1828-1840. (2024). DOI: 10.1109/TMI.2024.3351211PDF

 • 171.

  Chenlu Yuan, Qianni Guo*, Qingbin Zeng, Yaping Yuan, Weiping Jiang, Yuqi Yang, Louis-S. Bouchard, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Dual-Signal Chemical Exchange Saturation Transfer (Dusi-CEST): An Efficient Strategy for Visualizing Drug Delivery Monitoring in Living Cells. Analytical Chemistry, Vol 96(4), 1436-1443. (2024). DOI: 10.1021/acs.analchem.3c03408PDF SI. Highlighted as a cover article

 • 170.

  Zimeng Li, Sa Xiao, Cheng Wang, Haidong Li, Xiuchao Zhao, Qian Zhou, Qiuchen Rao, Yuan Fang, Junshuai Xie, Lei Shi, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Complementation-Reinforced Network for Integrated Reconstruction and Segmentation of Pulmonary Gas MRI with High AccelerationMedical Physics, Vol 51(1), 378-393. (2024). DOI: 10.1002/mp.16591PDF SI

 • 169.

  Qingjia Bao, Xinjie Liu, Jingyun Xu, Liyang Xia, Martins Otikovs, Han Xie, Kewen Liu, Zhi Zhang, Xin Zhou, Chaoyang Liu*. Unsupervised Deep Learning Model for Correcting Nyquist Ghosts of Single-shot Spatiotemporal EncodingMagnetic Resonance in Medicine, Vol 91(4), 1368-1383. (2024). DOI: 10.1002/mrm. 29925PDF SI

 • 168.

  Ming Zhang, Haidong Li, Hongchuang Li, Xiuchao Zhao, Xiaoling Liu, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Dynamic Evaluation of Acute Lung Injury Using Hyperpolarized 129Xe Magnetic Resonance. NMR in Biomedicine, Vol 37(4), e5078. (2024). DOI: 10.1002/nbm.5078PDF

 • 167.

  Xin Guo, Lei Zhang, Jiesheng Hu, Balázs Szilágyi, Meng Yu*, Shizhen Chen*, Gyula Tircsó, Xin Zhou, Jun Tao*. Improving the Potential of ParaCEST through Magnetic-coupling Induced Line SharpeningChemical Science, Vol 14(48), 14157-14165. (2023). DOI: 10.1039/d3sc04770aPDF SI

 • 166.

  Qiao Yu, Lei Zhang, Mou Jiang, Long Xiao, Yunhui Xiang, Ruifang Wang, Zhaoqing Liu, Rui Zhou, Minghui Yang, Conggang Li, Maili Liu, Xin Zhou, Shizhen Chen*. An NIR Fluorescence Turn-on and MRI Bimodal Probe for Concurrent Real-time in Vivo Sensing and Labeling of β-GalactosidaseAngewandte Chemie International Edition, Vol 62(46), e202313137. (2023). DOI: 10.1002/anie.202313137PDF SI

 • 165.

  Ruifang Wang, Maosong Qiu, Lei Zhang, Meiju Sui, Long Xiao, Qiao Yu, Chaohui Ye, Shizhen Chen*, Xin Zhou*. Augmenting Immunotherapy via Bioinspired MOF-based Ros Homeostasis Disruptor with Nanozyme-Cascade ReactionAdvanced Materials, Vol 35(49), 2306748. (2023). DOI: 10.1002/adma. 202306748PDF SI

 • 164.

  Caohui Duan, Xiangbing Bian, Kun Cheng, Jinhao Lyu, Yongqin Xiong, Sa Xiao, Xueyang Wang, Qi Duan, Chenxi Li, Jiayu Huang, Jianxing Hu, Z. Jane Wang, Xin Zhou, Xin Lou*. Synthesized 7T MPRAGE From 3T MPRAGE Using Generative Adversarial Network and Validation in Clinical Brain Imaging: A Feasibility Study. Journal of Magnetic Resonance Imaging. (2023). DOI: 10.1002/jmri.28944. PDF SI

 • 163.

  Yu Li, Jing Zhang, Lijun Zhu, Mou Jiang, Changsheng Ke, Hanxiong Long, Ruoyun Lin, Chaohui Ye, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*, Shizhen Chen*. All-in-One Heptamethine Cyanine Amphiphiles for Dual Imaging-Guided Chemo-Photodynamic-Photothermal Therapy of Breast CancerAdvanced Healthcare Materials, Vol 12(27), 2300941. (2023). DOI: 10.1002/adhm.202300941. PDF SI

 • 162.

  Qingjia Bao, Weida Xie, Martins Otikovs, Liyang Xia, Han Xie, Xinjie Liu, Kewen Liu, Zhi Zhang, Fang Chen, Xin Zhou, Chaoyang Liu*. Unsupervised Cycle-Consistent Network Using Restricted Subspace Field Map for Removing Susceptibility Artifacts in EPI. Magnetic Resonance in Medicine, Vol 90(2), 458-472. (2023). DOI: 10.1002/mrm.29653PDF SI

 • 161.

  Yuqi Yang, Baolong Wang, Xu Zhang, Hongchuang Li, Sen Yue, Yifan Zhang, Yunhuang Yang, Maili Liu, Chaohui Ye, Peng Huang*, Xin Zhou*. Activatable Graphene Quantum-Dot-Based Nanotransformers for Long-Period Tumor Imaging and Repeated Photodynamic TherapyAdvanced Materials, Vol 35(23), 2211337. (2023). DOI: 10.1002/adma.202211337PDF SI

 • 160.

  Guanshu Liu*, Xing Yang, Xin Zhou. In Vivo Biomarker Imaging: Paving the Way for Precision MedicineBiosensors, Vol 13(4), 454. (2023). DOI: 10.3390/bios13040454PDF

 • 159.

  Kewen Liu, Piqiang Li, Martins Otikovs, Xinzhou Ning, Liyang Xia, Xiangyu Wang, Lian Yang, Feng Pan, Zhi Zhang, Guangyao Wu, Han Xie, Qingjia Bao*, Xin Zhou, Chaoyang Liu*. Mutually Communicated Model Based on Multi-Parametric MRI for Automated Segmentation and Classification of Prostate CancerMedical Physics, Vol 50(6), 3445-3458. (2023). DOI: 10.1002/mp.16343PDF SI

 • 158.

  Haiwei Shan, Lei Shi, Shuang Liu, Yaping Yuan, Hongchuang Li, Shizhen Chen, Xin Zhou*. A Local-Saturation-and-Delay MRI Method for Evaluation of Red Blood Cells Aggregation in Vivo for Tumor-Bearing or Drug-Used RatsFrontiers in Bioengineering and Biotechnology, Vol 11, 1111840. (2023). DOI: 10.3389/fbioe.2023.1111840PDF SI

 • 157.

  Lijun Zhu, Yu Li, Mou Jiang, Changsheng Ke, Hanxiong Long, Maosong Qiu, Lei Zhang, Chaohui Ye, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*, Shizhen Chen*. Self-Assembly of Precisely Fluorinated Albumin for Dual Imaging-Guided Synergistic Chemo–Photothermal–Photodynamic Cancer TherapyACS Applied Materials & Interfaces, Vol 15(2), 2665-2678. (2023). DOI: 10.1021/acsami.2c19161PDF SI

 • 156.

  Zhichao Liu, Ying Zhu, Liming Zhang, Weiping Jiang, Yawei Liu, Qiaowei Tang, Xiaoqing Cai, Jiang Li, Lihua Wang, Changlu Tao, Xianzhen Yin, Xiaowei Li, Shangguo Hou, Dawei Jiang, Kai Liu, Xin Zhou*, Hongjie Zhang*, Maili Liu*, Chunhai Fan*, Yang Tian*. Structural and Functional Imaging of BrainsScience China Chemistry, Vol 66(2), 324-366. (2023). DOI: 10.1007/s11426-022-1408-5. PDF

 • 155.

  Wen Qin, Jinzhao Huang, Chunsheng Yang, Quer Yue, Shizhen Chen, Mengdie Wang, Shangbang Gao, Xin Zhou, Xiangliang Yang, Yan Zhang*. Protease-Activatable Nanozyme with Photoacoustic and Tumor-Enhanced Magnetic Resonance Imaging for Photothermal Ferroptosis Cancer TherapyAdvanced Functional Materials, Vol 33(4), 2209748. (2023). DOI: 10.1002/adfm.202209748PDF SI

 • 154.

  Jinhao Lyu, Sa Xiao, et al., Xin Zhou, Xin Lou*. Collateral-Core Ratio as a Novel Predictor of Clinical Outcomes in Acute Ischemic StrokeTranslational Stroke Research, Vol 14, 73-82. (2023). DOI: 10.1007/s12975-022-01066-9PDF SI

 • 153.

  Qian Zhou, Haidong Li, Qiuchen Rao, Ming Zhang, Xiuchao Zhao, Luyang Shen, Yuan Fang, Hongchuang Li, Xiaoling Liu, Sa Xiao, Lei Shi, Yeqing Han, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Assessment of Pulmonary Morphometry using Hyperpolarized 129Xe Diffusion-Weighted MRI with Variable-Sampling-Ratio Compressed Sensing PatternsMedical Physics, Vol 50(2), 867-878. (2023). DOI:10.1002/ mp.16018PDF SI

 • 152.

  Jinhao Lyu, Qi Duan, Sa Xiao, et al., Xin Zhou, Xin Lou*. Arterial Spin Labeling-based MRI Estimation of Penumbral Tissue in Acute Ischemic StrokeJournal of Magnetic Resonance Imaging, Vol 57(4), 1241-1247. (2023). DOI: 10.1002/jmri.28364. PDF SI

 • 151.

  Shizhen Chen, Mou Jiang, Yaping Yuan, Baolong Wang, Yu Li, Lei Zhang, Zhongxing Jiang, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Using Endogenous Glycogen as Relaxation Agent for Imaging Liver Metabolism by MRIFundamental Research, Vol 3(4), 481-487. (2023). DOI: 10.1016/j.fmre.2022.10.010PDF SI

 • 150.

  Ting Tang, Qiang Zhu, Shuang Liu, Hailong Dai, Yu Li, Caihong Tang, Kexin Chen, Mou Jiang, Lijun Zhu, Xin Zhou, Shizhen Chen*, Zitong Zheng*, Zhongxing Jiang*. 19F MRI-Fluorescence Imaging Dual-Modal Cell Tracking with Partially Fluorinated NanoemulsionsFrontiers in Bioengineering and Biotechnology, Vol 10, 1049750. (2022). DOI: 10.3389/fbioe.2022.1049750PDF SI

 • 149.

  Shizhen Chen, Long Xiao, Yu Li, Maosong Qiu, Yaping Yuan, Rui Zhou, Conggang Li, Lei Zhang, Zhongxing Jiang, Maili Liu, Xin Zhou*. In Vivo Nitroreductase Imaging via Fluorescence and Chemical Shift Dependent 19F NMRAngewandte Chemie International Edition, Vol 61(50), e202213495.(2022). DOI: 10.1002/anie.202213495PDF SI Highlighted as a cover article, and VIP (Very Important Paper)

 • 148.

  李海东,陈世桢,娄昕,张定宇,周欣*. 多核磁共振成像助力新冠肺炎疫情防控中国科学基金,Vol 36(4), 644-653. (2022). DOI: 10.16262/j.cnki.1000-8217.2022.04.005PDF

 • 147.

  Qingbin Zeng, Qianni Guo, Yaping Yuan, Lei Zhang, Weiping Jiang, Yuqi Yang, Xin Zhou*. Protocol for Detecting Substrates in Living Cells by Targeted Molecular Probes through Hyperpolarized 129Xe MRISTAR Protocols, Vol 3(3), 101499. (2022). DOI: 10.1016/j.xpro.2022.101499PDF

 • 146.

  Shizhen Chen, Maosong Qiu, Ruifang Wang, Lei Zhang, Conggang Li, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Photoactivated Nanohybrid for Dual-Nuclei MR/US/PA Multimodal-Guided Photothermal TherapyBioconjugate Chemistry, Vol 33(9), 1729-1740. (2022). DOI:10.1021/acs.bioconjchem .2c00343PDF SI. Highlighted as ACS Editor's Choice

 • 145.

  Jing Ma, Yaping Yuan, Li Zhang, Shizhen Chen, Haiyan Cao, Liu Hong, Juanjuan Liu, Xiaoyan Song, Jiawei Shi, Yi Zhang, Li Cui, Xin Zhou*, Mingxing Xie*. Evaluation of Right Ventricular Function and Myocardial Microstructure in Fetal Hypoplastic Left Heart SyndromeJournal of Clinical Medicine, Vol 11(15), 4456. (2022). DOI: 10.3390/jcm11154456PDF SI

 • 144.

  Guohua Xu, Jiajing Zhao, Hao Yu, Chen Wang, Yangyu Huang, Qiang Zhao*, Xin Zhou, Conggang Li*, Maili Liu. Structural Insights into the Mechanism of High-Affinity Binding of Ochratoxin A by a DNA AptamerJournal of the American Chemical Society, Vol 144(17), 7731-7740. (2022). DOI: 10.1021/ jacs.2c00478PDF SI

 • 143.

  Kexin Chen, Tingjuan Wu, Mou Jiang, Anfeng Li, Xingxing Peng, Shizhen Chen, Zhigang Yang, Xin Zhou, Xing Zheng*, Zhongxing Jiang*. Partially Fluorinated Nanoemulsions for 19F MRI-fluorescence Dual Imaging Cell TrackingColloids and Surfaces B: Biointerfaces, Vol 215, 112493. (2022). DOI: 10.1016/j.colsurfb.2022.112493. PDF SI

 • 142.

  Anfeng Li, Xingxing Peng, Mou Jiang, Tingjuan Wu, Kexin Chen, Zhigang Yang, Shizhen Chen, Xin Zhou, Xing Zheng*, Zhongxing Jiang*. Synthesis of Trifluoromethylated Aza-BODIPYs as Fluorescence-19F MRI Dual Imaging and Photodynamic AgentsOrganic & Biomolecular Chemistry, Vol 20(16), 3335-3341. (2022). DOI: 10.1039/d2ob00297cPDF SI

 • 141.

  Shizhen Chen , Yina Lan, Haidong Li, Liming Xia, Chaohui Ye, Xin Lou*, Xin Zhou*. Relationship between Lung and Brain Injury in COVID-19 Patients: A Hyperpolarized 129Xe-MRI-based 8-Month Follow-UpBiomedicines, Vol 10(4), 781-789. (2022). DOI: 10.3390/biomedicines10040781PDF

 • 140.

  Cheng Wang, Haidong Li, Sa Xiao, Zimeng Li, Xiuchao Zhao, Junshuai Xie, Chaohui Ye, Liming Xia, Xin Lou, Xin Zhou*. Abnormal Dynamic Ventilation Function of COVID-19 Survivors Detected by Pulmonary Free-Breathing Proton MRIEuropean Radiology, Vol 32, 5297-5307 (2022). DOI: 10.1007/s00330-022-08605-wPDF SI

 • 139.

  Caohui Duan, Yongqin Xiong, Kun Cheng, Sa Xiao, Jinhao Lyu, Cheng Wang, Xiangbing Bian, Jing Zhang, Dekang Zhang, Ling Chen, Xin Zhou, Xin Lou*. Accelerating Susceptibility-Weighted Imaging with Deep Learning by Complex-Valued Convolutional Neural Network (ComplexNet): Validation in Clinical Brain ImagingEuropean Radiology, Vol 32, 5679-5687. (2022). DOI: 10.1007/s00330-022-08638-1PDF SI

 • 138.

  Tingjuan Wu, Kexin Chen, Mou Jiang, Anfeng Li, Xingxing Peng, Shizhen Chen, Zhigang Yang, Xin Zhou, Xing Zheng*, Zhongxing Jiang*. Hydrofluorocarbon Nanoparticles for 19F MRI-Fluorescence Dual Imaging and Chemo-Photodynamic Therapy. Organic & Biomolecular Chemistry, Vol 20(6), 1299-1305. (2022). DOI: 10.1039/D1OB02392F. PDF SI

 • 137.

  Yi Ding, Lu Yang, Qian Zhou, Jianping Bi, Ying Li, Guoliang Pi, Wei Wei, Desheng Hu, Qiuchen Rao, Haidong Li, Li Zhao, An Liu, Dongsu Du, Xiao Wang, Xin Zhou*, Guang Han*, Kun Qing. A Pilot Study of Function-based Radiation Therapy Planning for Lung Cancer Using Hyperpolarized Xenon-129 Ventilation MRI. Journal of Applied Clinical Medical Physics, Vol 23(3), e13502. (2022). DOI: 10.1002/acm2.13502. PDF

 • 136.

  Yuepeng Zhou, et al., William J. Britt*, Xin Zhou*, Xuan Jiang*, Minhua Luo*. A Congenital CMV Infection Model for Follow-up Studies of Neurodevelopmental Disorders, Neuroimaging Abnormalities, and Treatment. JCI Insight, Vol 7(1), e152551. (2022). DOI: 10.1172/jci.insight.152551. PDF SI

 • 135.

  Caohui Duan, He Deng, Sa Xiao, Junshuai Xie, Haidong Li, Xiuchao Zhao, Dongshan Han, Xianping Sun, Xin Lou, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Accelerate Gas Diffusion-Weighted MRI for Lung Morphometry with Deep Learning. European Radiology, Vol 32, 702-713. (2022). DOI:10.1007/s00330-021-08126-y. PDF SI

 • 134.

  Yushan Xiao, Yimin Jia, Jinfeng Huang, Xiangyu Li, Zhiwen Zhou, Jing Zhang, Mou Jiang, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*, Zhigang Yang*. Synthesis of SCF3-Substituted Sulfonium Ylides from Sulfonium Salts or α-Bromoacetic Esters. Advanced Synthesis & Catalysis, Vol 364(4), 738-743. (2022). DOI: 10.1002/ adsc.202101271. PDF SI

 • 133.

  Yongqin Xiong, Dongshan Han, Jianfeng He, Rui Zong, Xiangbing Bian, Caohui Duan, Dekang Zhang, Xin Zhou, Longsheng Pan, Xin Lou*. Correlation of Visual Area with Tremor Improvement after MRgFUS Thalamotomy in Parkinson's Disease. Journal of  Neurosurgery, Vol 136(3), 681-688. (2022). DOI: 10.3171/2021. 3.JNS204329. PDF

 • 132.

  Qingbin Zeng, Qianni Guo, Yaping Yuan, Baolong Wang, Meiju Sui, Xin Lou, Louis-S. Bouchard, Xin Zhou*. Ultrasensitive Molecular Building Block for Biothiol NMR Detection at Picomolar Concentrations. iScience, Vol 24(12), 103515. (2021). DOI: 10.1016/j.isci.2021.103515. PDF SI

 • 131.

  Jianhua Zhan, Guangqing Zhang, Xin Chai, Qinjun Zhu, Peng Sun, Bin Jiang, Xin Zhou, Xu Zhang*, Maili Liu*. NMR Reveals the Conformational Changes of Cytochrome C upon Interaction with Cardiolipin. Life, Vol 11(10), 1031. (2021). DOI: 10.3390/life11101031. PDF

 • 130.

  Weiping Jiang, Qianni Guo, Qing Luo, Xiaoxiao Zhang, Yaping Yuan, Haidong Li, Xin Zhou*. Molecular Concentration Determination Using Long-Interval Chemical Exchange Inversion Transfer (CEIT) NMR Spectroscopy. The Journal of  Physical Chemistry Letters, Vol 12, 8652-8657. (2021). DOI: 10.1021/acs.jpclett.1c02239. PDF SI

 • 129.

  Maohua Zhu, Li Wang, Jun Guo, Xiuchao Zhao, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Improvement in the Signal Amplitude and Bandwidth of an Optical Atomic Magnetometer via Alignment-to-Orientation Conversion. Optics Express, Vol 29(18), 28680-28691. (2021). DOI:10.1364/OE. 435841. PDF SI

 • 128.

  Qian Zhou, Qiuchen Rao, Haidong Li, Ming Zhang, Xiuchao Zhao, Lei Shi, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Evaluation of Injuries Caused by Coronavirus Disease 2019 Using Multi-Nuclei Magnetic Resonance Imaging. Magnetic Resonance Letters, Vol 1(1), 2-10. (2021). DOI:10.1016/j.mrl.2021.100009. PDF

 • 127.

  Tingjuan Wu, Anfeng Li, Kexin Chen, Xingxing Peng, Jing Zhang, Mou Jiang, Shizhen Chen, Xing Zheng*, Xin Zhou*, Zhongxing Jiang*. Perfluoro-tert-butanol: A Cornerstone for High Performance Fluorine-19 Magnetic Resonance Imaging. Chemical Communications, Vol 57(63), 7743-7757. (2021). DOI: 10.1039/D1CC02133H. PDF

 • 126.

  Bin Yuan, Zhiming Zhou, Bin Jiang, Ghulam Mustafa Kamal, Xu Zhang, Conggang Li, Xin Zhou, Maili Liu*. NMR for Mixture Analysis: Concentration-Ordered Spectroscopy. Analytical Chemistry, Vol 93(28), 9697-9703. (2021). DOI: 10.1021/acs.analchem.1c00831. PDF SI

 • 125.

  Cheng Wang, Lu Huang, Sa Xiao, Zimeng Li, Chaohui Ye, Liming Xia*, Xin Zhou*. Early Prediction of Lung Lesion Progression in COVID-19 Patients with Extended CT Ventilation Imaging. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Vol 48, 4339-4349. (2021). DOI: 10.1007/s00259-021-05435-8. PDF SI

 • 124.

  Wenbin Zhang, Siru Guo, Shujuan Han*, Liying Wang, Xin Zhou, Zhihua Yang, Shilie Pan*. BaB4O5F4 with Reversible Phase Transition Featuring Unprecedented Fundamental Building Blocks of [B16O21F16] in the α-phase and [B4O6F4] in the β-phase. Chemical Communications, Vol 57(34), 4182-4185. (2021). DOI: 10.1039/D1CC00701G. PDF SI

 • 123.

  Wenqi Jin, Wenyao Zhang, Abudukadi Tudi, Liying Wang, Xin Zhou, Zhihua Yang*, Shilie Pan*. Fluorine-Driven Enhancement of Birefringence in the Fluorooxosulfate: A Deep Evaluation from a Joint Experimental and Computational Study. Advanced Science, Vol 8(15), 2003594. (2021). DOI: 10.1002/advs.202003594. PDF SI

 • 122.

  Longhui Zhao, Qianni Guo, Chenlu Yuan, Sha Li, Yaping Yuan, Qingbin Zeng, Xu Zhang, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Photosensitive MRI Biosensor for BCRP-Targeted Uptake and Light-Induced Inhibition of Tumor Cells. Talanta, Vol 233, 122501. (2021). DOI: 10.1016/j.talanta.2021.122501. PDF SI

 • 121.

  Ting He, Chao Jiang, Jin He, Yifan Zhang, Gang He, Jiayingzi Wu, Jing Lin, Xin Zhou, Peng Huang*. Manganese-Dioxide-Coating-Instructed Plasmonic Modulation of Gold Nanorods for Activatable Duplex-Imaging-Guided NIR-II Photothermal-Chemodynamic Therapy. Advanced Materials, Vol 33(13), 2008540. (2021). DOI: 10.1002/adma.202008540. PDF

 • 120.

  Yuqi Yang, Yingfeng Zhang, Baolong Wang, Qianni Guo, Yaping Yuan, Weiping Jiang, Lei Shi, Minghui Yang, Shizhen Chen, Xin Lou, Xin Zhou*. Coloring Ultrasensitive MRI with Tunable Metal-Organic Frameworks. Chemical Science, Vol 12(12), 4300-4308. (2021). DOI: 10.1039/D0SC06969H. PDF SI. Highlighted as a cover article

 • 119.

  Yuqing Miao, Huan Zhang, Jing Cai, Yimin Chen, Huijun Ma, Shuo Zhang, Jia Bao Yi, Xiaoli Liu, Boon-Huat Bay, Yingkun Guo, Xin Zhou, Ning Gu, Haiming Fan*. Structure-Relaxivity Mechanism of an Ultrasmall Ferrite Nanoparticle T1 MR Contrast Agent: The Impact of Dopants Controlled Crystalline Core and Surface Disordered Shell. Nano Letters, Vol 21(2), 1115-1123. (2021). DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c04574. PDF SI

 • 118.

  Haidong Li, Xiuchao Zhao, Yujin Wang, Xin Lou, Shizhen Chen, He Deng, Lei Shi, Junshuai Xie, Dazhong Tang, Jianping Zhao, Louis-S. Bouchard, Liming Xia*, Xin Zhou*. Damaged Lung Gas Exchange Function of Discharged COVID-19 Patients Detected by Hyperpolarized 129Xe MRI. Science Advances, Vol 7(1), eabc8180. (2021). DOI: 10.1126/sciadv.abc8180. PDF

 • 117.

  Sha Li, Weiping Jiang, Yaping Yuan, Meiju Sui, Yuqi Yang, Liqun Huang, Ling Jiang, Maili Liu, Shizhen Chen*, Xin Zhou*. Delicately Designed Cancer Cell Membrane-Camouflaged Nanoparticles for Targeted 19F MR/PA/FL Imaging-Guided Photothermal Therapy. ACS Applied Materials & Interfaces, Vol 12(51), 57290-57301. (2020). DOI: 10.1021/acsami.0c13865. PDF SI. Highlighted as a cover article

 • 116.

  高家红*,雷皓,陈群,杜一平,梁栋,卓彦,龚启勇,周欣. 磁共振成像发展综述. 中国科学: 生命科学,Vol 50(11), 1285-1295. (2020). DOI: 10.1360/SSV-2020-0164. PDF

 • 115.

  骆清铭*,周欣, 叶朝辉*. 生物医学影像学科发展现状和展望中国科学:生命科学,Vol 50(11), 1158-1175. (2020). DOI: 10.1360/SSV-2020-0214PDF

 • 114.

   叶朝辉*,骆清铭*,周欣*. 影像揭示生命奥秘中国科学:生命科学,Vol 50(11), 1155-1157. (2020). DOI: 10.1360/SSV-2020-0313PDF

 • 113.

  Lili Ren, Shizhen Chen*, Weiping Jiang, Qingbin Zeng, Xu Zhang, Long Xiao, Michael T. McMahon, Xin Lou, Xin Zhou*. Efficient Temperature-feedback Liposome for 19F MRI Signal Enhancement. Chemical Communications, Vol 56(92), 14427-14430. (2020). DOI: 10.1039/D0CC05809B. PDF SI

 • 112.

  Ying Li*, Tao Li, Bifeng Liu, Rui Hu, Jiang Zhu, Ting He, Xin Zhou, Conggang Li, Yunhuang Yang, Maili Liu*. CRISPR-Cas12a Trans-cleaves DNA G-quadruplexes. Chemical Communications, Vol 56(83), 12526-12529. (2020). DOI: 10.1039/D0CC05540A. PDF SI

 • 111.

  Kangda Xiao, Li Wang, Jun Guo, Maohua Zhu, Xiuchao Zhao, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Quieting an Environmental Magnetic Field without Shielding. Review of Scientific Instruments, Vol 91(8), 085107. (2020). DOI: 10.1063/5.0007464. PDF

 • 110.

  Qingbin Zeng, Binglin Bie, Qianni Guo*, Yaping Yuan, Qi Han, Xiaocang Han, Mingwei Chen, Xu Zhang, Yunhuang Yang, Maili Liu, Pan Liu, Hexiang Deng*, Xin Zhou*. Hyperpolarized Xe NMR Signal Advancement by Metal-organic Framework Entrapment in Aqueous Solution. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol 117(30), 17558-17563. (2020). DOI: 10.1073/pnas.2004121117. PDF SI

 • 109.

  Lu Huang, He Deng, Liming Xia*, Xin Zhou*. Progressive CT Findings and Positive RT-PCR Again of Recovered and Discharged Patients with COVID-19. Journal of Thoracic Disease, Vol 12(6), 3439-3441. (2020). DOI: 10.21037/jtd-20-1417. PDF

 • 108.

  Weitao Yang, Chenyang Xiang, Yan Xu, Shizhen Chen, Weiwei Zeng, Kai Liu, Xiao Jin, Xin Zhou*, Bingbo Zhang*. Albumin-constrained Large-scale Synthesis of Renal Clearable Ferrous Sulfide Quantum Dots for T1-Weighted MR Imaging and Phototheranostics of Tumors. Biomaterials, Vol 255, 120186. (2020). DOI: 10.1016/j.biomaterials.2020.120186. PDF SI

 • 107.

  Huaibin Zhang, Shaowei Bo, Kai Zeng, Jie Wang, Yu Li, Zhigang Yang, Xin Zhou*, Shizhen Chen*, Zhongxing Jiang*. Fluorinated Porphyrin-Based Theranostics for Dual Imaging and Chemo-Photodynamic Therapy. Journal of Materials Chemistry B, Vol 8(20), 4469-4474. (2020). DOI:10.1039/ D0TB00083C. PDF SI

 • 106.

  Jing Zhang, Yuan Yuan, Yu Li, Hao Yang, Huaibin Zhang, Shizhen Chen, Xin Zhou, Zhigang Yang*, Zhongxing Jiang*. Synthesis of Branched Monodisperse Oligoethylene Glycols and 19F MRI-Traceable Biomaterials through Reductive Dimerization of Azides. The Journal of Organic Chemistry, Vol 85(10), 6778-6787. (2020). DOI:10.1021/acs.joc.0c00331. PDF SI

 • 105.

  Yaping Yuan, Qianni Guo, Xiaoxiao Zhang, Weiping Jiang, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Silica Nanoparticle Coated Perfluorooctyl Bromide for Ultrasensitive MRI. Journal of Materials Chemistry B, Vol 8(23), 5014-5018. (2020). DOI: 10.1039/D0TB00484G. PDF SI. Highlighted as a cover article

 • 104.

  Yiqi Hu, He Deng, Lu Huang, Liming Xia, Xin Zhou*. Analysis of Characteristics in Death Patients with COVID-19 Pneumonia without Underlying Diseases. Academic Radiology, Vol 27(5), 752. (2020). DOI: 10.1016/j.acra.2020.03.023. PDF

 • 103.

  Huaibin Zhang, Qiao Yu, Yu Li, Zhigang Yang, Xin Zhou, Shizhen Chen*, Zhongxing Jiang*. Fluorinated Cryptophane-A and Porphyrin-based Theranostics for Multimodal Imaging-guided Photodynamic Therapy. Chemical Communications, Vol 56(25), 3617-3620. (2020). DOI:10.1039/ D0CC00694G. PDF SI

 • 102.

  Mingqiang Gai, Ying Wang, Tinghao Tong, Liying Wang, Zhihua Yang, Xin Zhou, Shilie Pan*. Ba(B2OF3(OH)2)2 with Well-Ordered OH/F Anions and a Unique B2OF3(OH)2 Dimer. Chemical Communications, Vol 56(22), 3301-3304. (2020). DOI:10.1039/C9CC06532F. PDF SI

 • 101.

  Qingbin Zeng, Qianni Guo, Yaping Yuan, Xiaoxiao Zhang, Weiping Jiang, Sa Xiao, Bin Zhang, Xin Lou, Chaohui Ye, Maili Liu, Louis-S. Bouchard, Xin Zhou*. A Small Molecular Multifunctional Tool for pH Detection, Fluorescence Imaging, and Photodynamic Therapy. ACS Applied Bio Materials, Vol 3(3), 1779-1786. (2020). DOI:10.1021/acsabm.9b01080. PDF SI

 • 100.

  Xuemeng Wang, Yu Li, Tingjuan Wu, Zhigang Yang, Xing Zheng, Shizhen Chen, Xin Zhou*, Zhongxing Jiang*. Quantitatively Fine-Tuning the Physicochemical and Biological Properties of Peptidic Polymers through Monodisperse PEGylation. Biomacromolecules, Vol 21(2), 725-731. (2020). DOI: 10.1021/acs.biomac. 9b01425. PDF SI

 • 99.

  Junfei Zhu, Huaibin Zhang, Kexin Chen, Yu Li, Zhigang Yang, Shizhen Chen, Xing Zheng, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*. Peptidic Monodisperse PEG "Comb" as Multifunctional "Add‐On" Module for Imaging‐Traceable and Thermo‐Responsive Theranostics. Advanced Healthcare Materials, Vol 9(3), 1901331. (2020). DOI:10.1002/adhm.201901331. PDF SI

 • 98.
  Shuangli Li, Guoliang Lu, Xiang Fang, Theresa A Ramelot, Michael A Kennedy, Xin Zhou, Peng Gong, Xu Zhang, Maili Liu, Jiang Zhu*, Yunhuang Yang*. Structural Insight into the Length-dependent Binding of ssDNA by SP_0782 from Streptococcus Pneumoniae, Reveals a Divergence in the DNA-binding Interface of PC4-like Proteins. Nucleic Acids Research, Vol 48(1), 432-444. (2020). DOI: 10.1093/nar/gkz1045. PDF

 • 97.

  Ming Zhang, Haidong Li, Hongchuang Li, Xiuchao Zhao, Qian Zhou, Qiuchen Rao, Yeqing Han, Yina Lan, He Deng, Xianping Sun, Xin Lou, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Quantitative Evaluation of Lung Injury Caused by PM2.5 Using Hyperpolarized Gas Magnetic Resonance. Magnetic Resonance in Medicine, Vol 84, 569-578. (2020). DOI:10.1002/mrm.28145. PDF

 • 96.

  Linhong Song, Jiannan Wang, Xuncheng Su, Xu Zhang, Conggang Li, Xin Zhou, Daiwen Yang, Bin Jiang*, Maili Liu*. REAL‐t1, An Effective Approach for t1‐Noise Suppression in NMR Spectroscopy Based on Resampling Algorithm. Chinese Journal of Chemistry, Vol 38(1), 77-81. (2020). DOI:10.1002/ cjoc.201900389. PDF

 • 95.

  Haonan He, Kelu Zhao, Long Xiao, Yi Zhang, Yi Cheng, Sikang Wan, Shizhen Chen, Lei Zhang*, Xin Zhou*, Kai Liu*, Hongjie Zhang. Detection and Chiral Recognition of α-hydroxyl Acid through 1H and CEST NMR Spectroscopy Using a Ytterbium Macrocyclic Complex. Angewandte Chemie - International Edition, Vol 58(50), 18286-18289. (2019). DOI:10.1002/anie.201912072. PDF SI

 • 94.

  Caohui Duan, He Deng, Sa Xiao, Junshuai Xie, Haidong Li, Xianping Sun, Lin Ma, Xin Lou, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Fast and Accurate Reconstruction of Human Lung Gas MRI with Deep Learning. Magnetic Resonance in Medicine, Vol 82(6), 2273-2285. (2019). DOI:10.1002/mrm.27889. PDF

 • 93.

  Lianhua Liu, Yaping Yuan, Yuqi Yang, Michael McMahon, Shizhen Chen*, Xin Zhou*. A Fluorinated Aza-BODIPY Derivative for NIR fluorescence/PA/19F MR Tri-modality In Vivo Imaging. Chemical Communications, Vol 55(42), 5851-5854. (2019). DOI: 10.1039/C9CC01253B. PDF SI. Highlighted as a cover article

 • 92.

  Xiaoxiao Zhang, Yaping Yuan, Sha Li, Qingbin Zeng, Qianni Guo, Na Liu, Minghui Yang, Yunhuang Yang, Maili Liu, Michael T. McMahon, Xin Zhou*. Free-Base Porphyrins as CEST MRI Contrast Agents with Highly Upfield Shifted Labile Protons. Magnetic Resonance in Medicine, Vol 82, 577-585. (2019). DOI: 10.1002/mrm.27753. PDF SI

  MRM highlights video:

  ISMRM link (with annotations): https://blog.ismrm.org/2019/08/23/qa-with-xiaoxiao-zhang-and-xin-zhou/

  Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=E9LBkzI86GA

  Twitter: https://twitter.com/mrm_highlights

  Facebook: https://www.facebook.com/mrm.highlights/.

 • 91.

  Jinhao Lyu, Ning Ma, Chenglin Tian, Feng Xu, Hang Shao, Xin Zhou, Lin Ma, Xin Lou*. Perfusion and Plaque Evaluation to Predict Recurrent Stroke in Symptomatic Middle Cerebral Artery Stenosis. Stroke and Vascular Neurology, Vol 4(3), 129-134. (2019). DOI:10.1136/svn-2018-000228. PDF

 • 90.

  Yifan Zhang, Shaowei Bo, Tao Feng, Xialing Qin, Yilin Wan, Shanshan Jiang, Chunxiao Li, Jing Lin, Tianfu Wang, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*, Peng Huang*. A Versatile Theranostic Nanoemulsion for Architecture‐Dependent Multimodal Imaging and Dually Augmented Photodynamic Therapy. Advanced Materials, Vol 31(21), 1806444. (2019). DOI:10.1002/adma.201806444. PDF SI

 • 89.
  Junshuai Xie, Haidong Li, Huiting Zhang, Xiuchao Zhao, Lei Shi, Ming Zhang, Sa Xiao, He Deng, Ke Wang, Hao Yang, Xianping Sun, Guangyao Wu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Single Breath‐Hold Measurement of Pulmonary Gas Exchange and Diffusion in Humans with Hyperpolarized 129Xe MR. NMR in Biomedicine, Vol 32, e4068. (2019). DOI: 10.1002/nbm.4068. PDF. Highlighted as Editor's Pick

 • 88.

  Junfei Zhu, Yan Xiao, Huaibin Zhang, Yu Li, Yaping Yuan, Zhigang Yang, Shizhen Chen, Xing Zheng, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*. Peptidic Monodisperse PEG "combs" with Fine-Tunable LCST and Multiple Imaging Modalities. Biomacromolecules, 20(3), 1281-1287. (2019). DOI:10.1021/acs.biomac. 8b01693. PDF SI

 • 87.

  He Deng, Caohui Duan, Sa Xiao, Junshuai Xie, Huiting Zhang, Xianping Sun, Xin Zhou*. k-Space-Based Enhancement of Pulmonary Hyperpolarized 129Xe Ventilation Images. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol 68(10), 3950-3961. (2019). DOI:10.1109/TIM.2018. 2886097. PDF

 • 86.

  Huaibin Zhang, Shizhen Chen, Yaping Yuan, Yu Li, Zhongxing Jiang*, Xin Zhou*. Xe Hyper-CEST/F MRI Multimodal Imaging System for Sensitive and Selective Tumor Cells Detection. ACS Applied Bio Materials, Vol 2(1), 27-32. (2019). DOI: 10.1021/acsabm.8b00635. PDF SI

 • 85.

  Yuqi Yang, Shizhen Chen, Haidong Li, Yaping Yuan, Zhiying Zhang, Junshuai Xie, Dennis.W Hwang, Aidong Zhang, Maili Liu, Xin Zhou*. Engineered Paramagnetic Graphene Quantum Dots with Enhanced Relaxivity for Tumor Imaging. Nano Letters, Vol 19(1), 441-448. (2019). DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04252. PDF SI

 • 84.

  He Deng, Xianping Sun, Xin Zhou*. A Multiscale Fuzzy Metric for Detecting Small Infrared Targets Against Chaotic Cloudy/Sea-Sky Backgrounds. IEEE Transactions on Cybernetics, Vol 49(5), 1694-1707. (2019). DOI:10.1109/TCYB.2018.2810832. PDF

 • 83.

  Sa Xiao, He Deng, Caohui Duan, Junshuai Xie, Haidong Li, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Highly and Adaptively Undersampling Pattern for Pulmonary Hyperpolarized 129Xe Dynamic MRI. IEEE Transactions on Medical Imaging, Vol 38(5), 1240-1250. (2019). DOI: 10.1109/TMI.2018.2882209. PDF

 • 82.

  Weitao Yang, Xiudong Shi, Yuxin Shi, Defan Yao, Shizhen Chen, Xin Zhou,  Bingbo Zhang*. Beyond the Roles in Biomimetic Chemistry: An Insight into the Intrinsic Catalytic Activity of an Enzyme for Tumor-Selective Phototheranostics. ACS Nano, Vol 12(12), 12169-12180. (2018). DOI: 10.1021/acsnano.8b05797. PDF SI. Highlighted as a cover article

 • 81.

  Bin Zhang, Qianni Guo, Qing Luo, Xiaoxiao Zhang, Qingbin Zeng, Longhui Zhao, Yaping Yuan, Weiping Jiang, Yunhuang Yang, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. An Intracellular Diamine Oxidase Triggered Hyperpolarized 129Xe Magnetic Resonance Biosensor. Chemical Communications, Vol 54(97), 13654-13657. (2018). DOI: 10.1039/C8CC07822J. PDF SI. Highlighted as a cover article

 • 80.

  Shuangli Li, Rui Hu, Haijie Yao, Dong Long, Fan Luo, Xin Zhou, Xu Zhang, Maili Liu, Jiang Zhu*, Yunhuang Yang*. Characterization of the Interaction Interface and Conformational Dynamics of Human TGIF1 Homeodomain upon the Binding of Consensus DNA. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics, Vol 1866(10), 1021-1028. (2018). DOI:10.1016/j.bbapap.2018.07.005. PDF

 • 79.

  Haidong Li, Zhiying Zhang, Xiuchao Zhao, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Quantitative Evaluation of Pulmonary Gas-Exchange Function using Hyperpolarized 129Xe CEST MRS and MRI. NMR in Biomedicine, Vol 31(9), e3961. (2018). DOI:10.1002/nbm.3961. PDF

 • 78.

  Qiaoli Peng, Yu Li, Shaowei Bo, Yaping Yuan, Zhigang Yang, Shizhen Chen, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*. Paramagnetic Nanoemulsions with Unified Signals for Sensitive 19F MRI Cell Tracking. Chemical Communications, Vol 54(47), 6000-6003. (2018). DOI:10.1039/C8CC02938E. PDF SI

 • 77.

  Sha Li, Yaping Yuan, Yuqi Yang, Conggang Li, Michael T. McMahon, Maili Liu, Shizhen Chen*, Xin Zhou*. Potential Detection of Cancer with Fluorinated Silicon Nanoparticles in 19F MR and Fluorescence Imaging. Journal of Materials Chemistry B, Vol 6, 4293-4300. (2018). DOI:10.1039/C8TB00648B. PDF SI. Highlighted as a cover article

 • 76.

  Shaowei Bo, Yaping Yuan, Yongping Chen, Zhigang Yang, Shizhen Chen, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*. In Vivo Drug Tracking with 19F MRI at Therapeutic Dose. Chemical Communications, Vol 54(31), 3875-3878. (2018). DOI:10.1039/C7CC09898G. PDF SI

 • 75.

  Huiting Zhang, Junshuai Xie, Sa Xiao, Xiuchao Zhao, Ming Zhang, Lei Shi, Ke Wang, Guangyao Wu, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Lung Morphometry using Hyperpolarized 129Xe Multi-b Diffusion MRI with Compressed Sensing in Healthy Subjects and Patients with COPD. Medical Physics, Vol 45(7), 3097-3108. (2018). DOI:10.1002/mp.12944. PDF

 • 74.

  Xihui Gao, Qi Yue, Yikang Liu, Dandan Fan, Kun Fan, Sihan Li, Jun Qian, Limei Han, Fang Fang, Fulin Xu, Daoying Geng, Liang Chen*, Xin Zhou, Ying Mao, Cong Li*. Image-guided Chemotherapy with Specifically Tuned Blood Brain Barrier Permeability in Glioma Margins. Theranostics, Vol 8(11), 3126-3137. (2018). DOI:10.7150/thno.24784. PDF

 • 73.

  Hao Yang, Ke Wang, Huiting Zhang, Junshuai Xie, Guangyao Wu*, Xin Zhou*. Human Pulmonary Hyperpolarized 129Xe MRI: a Preliminary Study. Chinese Physics Letters, Vol 35(5), 058701. (2018). DOI:10.1088/0256-307X/35/5/058701. PDF

 • 72.

  Miriding Mutailipu, Min Zhang, Bingbing Zhang, Liying Wang, Zhihua Yang, Xin Zhou, Shilie Pan*. SrB5O7F3 Functionalized with [B5O9F3]6- Chromophores: Accelerating the Rational Design of Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical Materials. Angewandte Chemie - International Edition, Vol 57, 6095-6099. (2018). DOI: 10.1002/anie.201802058. PDF SI

 • 71.

  Xi Huang, Yaping Yuan, Weiwei Ruan, Lianhua Liu, Maili Liu, Shizhen Chen*, Xin Zhou*. pH-responsive Theranostic Nanocomposites as Synergistically Enhancing Positive and Negative Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents. Journal of Nanobiotechnology, Vol 16(30). (2018). DOI:10.1186/s12951-018-0350-5. PDF SI

 • 70.

  Shengjun Yang, Qingbin Zeng, Qianni Guo, Shizhen Chen, Hongbin Liu, Maili Liu, Michael T. McMahon, Xin Zhou*. Detection and Differentiation of Cys, Hcy and GSH Mixtures by 19F NMR Probe. Talanta, Vol 184, 513-519. (2018). DOI:10.1016/j.talanta.2018.03.039. PDF SI

 • 69.

  Sa Xiao, He Deng, Caohui Duan, Junshuai Xie, Huiting Zhang, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Considering Low-Rank, Sparse and Gas-Inflow Effects Constraints for Accelerated Pulmonary Dynamic Hyperpolarized 129Xe MRI. Journal of Magnetic Resonance, Vol 290, 29-37. (2018). DOI:10.1016/j.jmr.2018.03.003. PDF. Highlighted as a cover article

 • 68.

  Yu Li, Qiuyan Shi, Jiajia Shao, Yaping Yuan, Zhigang Yang, Shizhen Chen, Xin Zhou, Shijun Wen, Zhongxing Jiang*. Synthesis and Biological Evaluation of 20-Epi-Amino-20-Deoxysalinomycin Derivatives. European Journal of Medicinal Chemistry, Vol 148(25), 279-290. (2018). DOI:10.1016/j.ejmech.2018.02.004. PDF SI

 • 67.

  Ke Wang, Ting Pan, Hao Yang, Weiwei Ruan, Jianping Zhong, Guangyao Wu*, Xin Zhou*. Assessment of Pulmonary Microstructural Changes by Hyperpolarized 129Xe Diffusion-Weighted Imaging in an Elastase-Instilled Rat Model of Emphysema. Journal of Thoracic Disease, Vol 9(8), 2572-2578. (2017). DOI: 10.21037/jtd.2017.08.39. PDF

 • 66.

  Qiaoli Peng, Yaping Yuan, Huaibin Zhang, Shaowei Bo, Yu Li, Shizhen Chen, Zhigang Yang, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*. 19F CEST Imaging Probes for Metal Ion Detection. Organic & Biomolecular Chemistry, Vol 15(30), 6441-6446. (2017). DOI:10.1039/c7ob01068k. PDF SI

 • 65.

  Xin Liu, Yaping Yuan, Shaowei Bo, Zhigang Yang, Xin Zhou, Shizhen Chen*, Zhongxing Jiang*. Monitoring Fluorinated Dendrimer-Based Self-Assemble Drug-Delivery Systems with 19F Magnetic Resonance. European Journal of Organic Chemistry, Vol 2017(30), 4461-4468. (2017). DOI:10.1002/ejoc.201700566. PDF SI

 • 64.

  Yuqi Yang, Shizhen Chen, Lianhua Liu, Sha Li, Qingbin Zeng, Xiuchao Zhao, Haidong Li, Zhiying Zhang, Louis-S. Bouchard, Maili Liu, Xin Zhou*. Increasing Cancer Therapy Efficiency through Targeting and Localized Light Activation. ACS Applied Materials & Interfaces, Vol 9(28), 23400-23408. (2017). DOI: 10.1021/acsami.7b05463. PDF SI

 • 63.

  Jianping Zhong, Huiting Zhang, Weiwei Ruan, Junshuai Xie, Haidong Li, He Deng, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Simultaneous Assessment of Both Lung Morphometry and Gas Exchange Function within a Single Breath-hold by Hyperpolarized 129Xe MRI. NMR in Biomedicine, Vol 30(8), e3730. (2017). DOI:10.1002/nbm.3730. PDF

 • 62.

  Shengjun Yang, Yaping Yuan, Weiping Jiang, Lili Ren, He Deng, Louis-S. Bouchard, Xin Zhou*, Maili Liu*. Hyperpolarized 129Xe Magnetic Resonance Imaging Sensor for H2S. Chemistry - A European Journal, Vol 23(32), 7648-7652. (2017). DOI:10.1002/chem.201605768. PDF SI. Highlighted as a cover article

 • 61.

  Beatriz Pelaz, et. al., Xin Zhou and Wolfgang J. Parak*. Diverse Applications of Nanomedicine. ACS Nano, Vol 11(3), 2313–2381. (2017). DOI:10.1021/acsnano.6b06040. PDF

 • 60.

  Conggang Li*, Jiajing Zhao, Kai Cheng, Yuwei Ge, Qiong Wu, Yansheng Ye, Guohua Xu, Zeting Zhang, Wenwen Zheng, Xu Zhang, Xin Zhou, Gary Pielak, Maili Liu*. Magnetic Resonance Spectroscopy as a Tool for Assessing Macromolecular Structure and Function in Living Cells. Annual Review of Analytical Chemistry, Vol 10, 157-182. (2017). DOI:10.1146/annurev-anchem-061516-045237. PDF

 • 59.

  Qingbin Zeng, Qianni Guo, Yaping Yuan, Yuqi Yang, Bin Zhang, Lili Ren, Xiaoxiao Zhang, Qing Luo, Maili Liu, Louis-S. Bouchard, Xin Zhou*. Mitochondria Targeted and Intracellular Biothiol Triggered Hyperpolarized 129Xe Magnetofluorescent Biosensor. Analytical Chemistry, Vol 89(4), 2288-2295. (2017). DOI: 10.1021/acs.analchem.6b03742. PDF SI. Highlighted by X-MOL

 • 58.

  Weiwei Ruan, Jianping Zhong, Ke Wang, Guangyao Wu, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Detection of the Mild Emphysema by Quantification of Lung Respiratory Airways with Hyperpolarized Xenon Diffusion MRI. Journal of Magnetic Resonance Imaging, Vol 45(3), 879-888. (2017). DOI: 10.1002/jmri.25408. PDF

 • 57.

  He Deng, Wankai Deng, Xianping Sun, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Mammogram Enhancement Using Intuitionistic Fuzzy Sets. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol 64(8), 1803-1814. (2017). DOI:10.1109/TBME.2016.2624306. PDF

 • 56.

  Weiwei Ruan, Jianping Zhong, Yu Guan, Yi Xia, Xiuchao Zhao, Yeqing Han, Xianping Sun, Shiyuan Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Detection of Smoke-Induced Pulmonary Lesions by Hyperpolarized 129Xe Diffusion Kurtosis Imaging in Rat Models. Magnetic Resonance in MedicineVol 78(5), 1891-1899. (2017). DOI:10.1002/mrm.26566. PDF

 • 55.

  He Deng, Wankai Deng, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Adaptive Intuitionistic Fuzzy Enhancement of Brain Tumor MR Images. Scientific Reports, Vol 6, 35760. (2016). DOI:10.1038/srep35760. PDF

 • 54.
  Iris Yuwen Zhou, Taylar L. Fuss, Takahiro Igarashi, Weiping Jiang, Xin Zhou, Leo L. Cheng, Phillip Zhe Sun*. Tissue Characterization with Quantitative High-Resolution Magic Angle Spinning Chemical Exchange Saturation Transfer Z-Spectroscopy. Analytical Chemistry, Vol 88(21), 10379-10383. (2016). DOI: 10.1021/acs.analchem.6b03137. PDF SI

 • 53.

  Yu Li, Guiquan Xia, Qi Guo, Li Wu, Shizhen Chen, Zhigang Yang, Wei Wang, ZhongYin Zhang, Xin Zhou, ZhongXing Jiang*. Design, Synthesis and Evaluation of Novel 19F Magnetic Resonance Sensitive Protein Tyrosine Phosphatase Inhibitors. Medicinal Chemistry Communication, Vol 7(8), 1672-1680. (2016). DOI: 10.1039/C6MD00277C. PDF SI

 • 52.

  Zhiying Zhang, Yu Guan, Haidong Li, Xiuchao Zhao, Yeqing Han, Yi Xia, Xianping Sun, Shiyuan Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Quantitative Comparison of Lung Physiological Parameters in Single and Multiple Breathhold with Hyperpolarized Xenon Magnetic Resonance. Biomedical Physics & Engineering Express, Vol 2(5), 055013. (2016). DOI:10.1088/2057-1976/2/5/055013. PDF

 • 51.

  He Deng, Xianping Sun, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Entropy-Based Window Selection for Detecting Dim and Small Infrared Targets. Pattern Recognition, Vol 61(2017), 66-77. (2016). DOI: 10.1016/j.patcog.2016.07.036. PDF

 • 50.
  Haidong Li, Zhiying Zhang, Xiuchao Zhao, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Quantitative Evaluation of Radiation-Induced Lung Injury with Hyperpolarized Xenon Magnetic Resonance. Magnetic Resonance in Medicine, Vol 76(2), 408-416. (2016). DOI: 10.1002/mrm.25894. PDF

 • 49.

  Weiping Jiang, Iris Yuwen Zhou, Lingyi Wen, Xin Zhou*, Phillip Zhe Sun*. A Theoretical Analysis of Chemical Exchange Saturation Transfer Echo Planar Imaging (CEST-EPI) Steady State Solution and the CEST Sensitivity Efficiency-Based Optimization Approach. Contrast Media & Molecular Imaging, Vol 11(5), 415-423. (2016). DOI: 10.1002/cmmi.1699. PDF

 • 48.

  Jianping Zhong, Weiwei Ruan, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Fast Determination of Flip Angle and T1 in Hyperpolarized Gas MRI During a Single Breath-Hold. Scientific Reports, Vol 6, 25854. (2016). DOI: 10.1038/srep25854. PDF

 • 47.

  He Deng, Xianping Sun, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Image Enhancement based on Intuitionistic Fuzzy Sets Theory. IET Image Processing, Vol 10(10), 701-709. (2016). DOI:10.1049/iet-ipr.2016.0035. PDF

 • 46.

  Shengjun Yang, Weiping Jiang, Lili Ren, Yaping Yuan, Bin Zhang, Qing Luo, Qianni Guo, Louis-S. Bouchard, Maili Liu, Xin Zhou*. Biothiol Xenon MRI Sensor Based on Thiol-Addition Reaction. Analytical Chemistry, Vol 88(11), 5835-5840. (2016). DOI:10.1021/acs.analchem.6b00403. PDF SI

 • 45.

  He Deng, Xianping Sun, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Small Infrared Target Detection Based on Weighted Local Difference Measure. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol 54(7), 4204-4214. (2016). DOI: 10.1109/TGRS.2016.2538295. PDF

 • 44.

  Qiuyan Shi, Yu Li, Shaowei Bo, Xiaofei Li, Peng Zhao, Qi Liu, Zhigang Yang, Hengjiang Cong, Hexiang Deng, Mingnan Chen, Shizhen Chen, Xin Zhou, Hong Ding, Zhongxing Jiang*. Discovery of a 19F MRI Sensitive Salinomycin Derivative with High Cytotoxicity Towards Cancer Cells. Chemical Communications, Vol 52(29), 5136-5139. (2016). DOI: 10.1039/C6CC01508E. PDF SI

 • 43.

  Lili Ren, Shizhen Chen, Haidong Li, Zhiying Zhang, Jianping Zhong, Maili Liu, Xin Zhou*. MRI-Guided Liposomes for Targeted Tandem Chemotherapy and Therapeutic Response Prediction. Acta Biomaterialia, Vol 35, 260-268. (2016). DOI: 10.1016/j.actbio.2016.02.011. PDF SI

 • 42.

  Qianni Guo, Qingbin Zeng, Weiping Jiang, Xiaoxiao Zhang, Qing Luo, Xu Zhang, Louis-S. Bouchard, Maili Liu, Xin Zhou*. A Molecular Imaging Approach to Mercury Sensing Based on Hyperpolarized 129Xe Molecular Clamp Probe. Chemistry - A European Journal, Vol 22, 3967-3970. (2016). DOI: 10.1002/chem.201600193. PDF SI

 • 41.

  Haidong Li, Zhiying Zhang, Jianping Zhong, Weiwei Ruan, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Oxygen-Dependent Hyperpolarized 129Xe Brain MR. NMR in Biomedicine, Vol 29(3), 220-225. (2016). DOI: 10.1002/nbm.3465. PDF

 • 40.

  Bo Li, Xudong Wang, Yali Guo, Anam Iqbal, Yaping Dong, Wu Li, Weisheng Liu, Wenwu Qin*, Shizhen Chen, Xin Zhou, Yunhuang Yang*. One-Pot Synthesis Polyamines Improved Magnetism and Fluorescence Fe3O4-Carbon Dots Hybrid NPs for Dual Modal Imaging. Dalton Transactions, Vol 45, 5484-5491. (2016). DOI:10.1039/C5DT04488J. PDF SI

 • 39.

  He Deng, Jianping Zhong, Weiwei Ruan, Xian Chen, Xianping Sun, Chaohui Ye, Maili Liu, Xin Zhou*. Constant-Variable Flip Angles for Hyperpolarized Media MRI. Journal of Magnetic Resonance, Vol 263, 92–100. (2016). DOI:10.1016/j.jmr.2015.12.022. PDF

 • 38.

  Yuhui Chai, Guoqiang Bi, Liping Wang, Fuqiang Xu, Ruiqi Wu, Xin Zhou, Bensheng Qiu, Hao Lei, Yaoyu Zhang, Jiahong Gao*. Direct Detection of Optogenetically Evoked Oscillatory Neuronal Electrical Activity in Rats Using SLOE Sequence. NeuroImage, Vol 125, 533–543. (2016). DOI:10.1016/j.neuroimage.2015.10.058. PDF

 • 37.

  Xia Jiang, Jingwei Sheng, Huanjie Li, Yuhui Chai, Xin Zhou, Bing Wu, Xiaodong Guo, Jiahong Gao*. Detection of Subnanotesla Oscillatory Magnetic Fields Using MRI. Magnetic Resonance in Medicine, Vol 75(2), 519-526. (2016). DOI:10.1002/mrm.25553. PDF

 • 36.

  He Deng, Xianping Sun, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Infrared Small Target Detection Using Multiscale-Gray-Difference Weighted Image Entropy. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol 52(1), 60-72. (2015). DOI:10.1109/TAES.2015.140878. PDF

 • 35.

  Xiuchao Zhao, Xianping Sun, Maohua Zhu, Xiaofei Wang, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Atomic Filter Based on Stimulated Raman Transition at the Rubidium D1 Line. Optics Express, Vol 23(14), 17988-17994. (2015). DOI:10.1364/OE.23.017988. PDF

 • 34.

  Weiwei Ruan, Jianping Zhong, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Visualize Diffusion Map of COPD Rat with Hyperpolarized Xenon MRI. Chinese Journal of Magnetic Resonance, Vol 32(2), 261-272. (2015). DOI:10.11938/cjmr20150209. PDF

 • 33.

  Shaowei Bo, Cong Song, Yu Li, Weijiang Yu, Shizhen Chen, Xin Zhou, Zhigang Yang, Xing Zheng*, Zhongxing Jiang*. Design and Synthesis of Fluorinated Amphiphile as 19F MRI/Fluorescence Dual-Imaging Agent by Tuning the Self-Assembly. The Journal of Organic Chemistry, Vol 80(12), 6360-6366. (2015). DOI:10.1021/acs.joc.5b00810. PDF SI

 • 32.
  Lili Ren, Shizhen Chen, Haidong Li, Zhiying Zhang, Chaohui Ye, Maili Liu, Xin Zhou*. MRI-Visible Liposome Nanovehicles for Potential Tumor-Targeted Delivery of Multimodal Therapies. Nanoscale, Vol 7, 12843-12850. (2015). DOI:10.1039/C5NR02144H. PDF. Highlighted as a cover article

 • 31.

  Weijiang Yu, Yuqi Yang, Shaowei Bo, Yu Li, Shizhen Chen, Zhigang Yang, Xing Zheng, Zhongxing Jiang*, Xin Zhou. Design and Synthesis of Fluorinated Dendrimers for Sensitive 19F MRI. The Journal of Organic Chemistry, Vol 80(9), 4443-4449. (2015). DOI:10.1021/acs.joc.5b00294. PDF SI

 • 30.

  Xiaolei Zhu, Shizhen Chen, Qing Luo, Chaohui Ye, Maili Liu, Xin Zhou*. Body Temperature Sensitive Micelles for MRI Enhancement. Chemical Communications, Vol 51(44), 9085-9088. (2015). DOI:10.1039/C5CC02587G. PDF SI. Highlighted as a cover article

 • 29.

  Ling Zhu, Guangyao Wu*, Xin Zhou, Jielan Li, Zhi Wen, Fuchun Lin*. Altered Spontaneous Brain Activity in Patients with Acute Spinal Cord Injury Revealed by Resting-State Functional MRI. PLoS ONE, Vol 10(3), e0118816. (2015). DOI:10.1371/journal.pone.0118816. PDF

 • 28.

  Qi Wang, Shizhen Chen, Qing Luo, Maili Liu, Xin Zhou*. A Europium-Lipoprotein Nanocomposite for High-Sensitive MR-Fluorescence Multimodal Imaging. RSC Advances, Vol 5(3), 1808-1811. (2015). DOI:10.1039/c4ra12201a. PDF SI

 • 27.

  Zheng Tan, Xianping Sun*, Jun Luo, Yong Cheng, Xiuchao Zhao, Xin Zhou, Jin Wang, Mingsheng Zhan*. Ultranarrow Bandwidth Tunable Atomic Filter via Quantum Interference-Induced Polarization Rotation in Rb Vapor. Chinese Optics Letters, Vol 12(12), 121404. (2014). DOI:10.3788/COL201412.121404. PDF

 • 26.
  Ji Zhang, Weiping Jiang, Qing Luo, Xiaoxiao Zhang, Qianni Guo, Maili Liu, Xin Zhou*. Rational Design of Hyperpolarized Xenon NMR Molecular Sensor for the Selective and Sensitive Determination of Zinc Ions. Talanta, Vol 122, 101-105. (2014). DOI:10.1016/j.talanta.2014.01.023. PDF

 • 25.

  Qianni Guo, Qingbin Zeng, Xiaoxiao Zhang, Xin Zhou*. Highly Sensitive Detection of Mercury (II) in Aqueous Media by Tetraphenylporphyrin with a Metal Ion Receptor. Supramolecular Chemistry, Vol 26(10-12), 836-842. (2014). DOI:10.1080/10610278.2014.882512. PDF

 • 24.
  Shizhen Chen, Yuqi Yang, Haidong Li, Xin Zhou*, Maili Liu. pH-Triggered Au-fluorescent Mesoporous Silica Nanoparticles for 19F MR/Fluorescent Multimodal Cancer Cellular Imaging. Chemical Communications, Vol 50(3), 283-285. (2014). DOI:10.1039/C3CC47324D. PDF SI. Highlighted as a cover article

 • 23.
  Guobin Liu, Xiaofeng Li, Xianping Sun, Jiwen Feng, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Ultralow Field NMR Spectrometer with an Atomic Magnetometer Near Room Temperature. Journal of Magnetic Resonance, Vol 237, 158-163. (2013). DOI:10.1016/j.jmr.2013.10.008. PDF

 • 22.
  Yuanyuan Du, Wenxian Lan, Zhusheng Ji, Xu Zhang, Bin Jiang, Xin Zhou, Conggang Li, Maili Liu*. NMR Spectroscopic Approach Reveals Metabolic Diversity of Human Blood Plasma Associated with Protein-Drug Interaction. Analytical Chemistry, Vol 85(18), 8601-8608. (2013). DOI:10.1021/ac401738z. PDF SI

 • 21.

  Zheng Tan, Xiuchao Zhao, Yong Cheng, Xianping Sun*, Jun Luo, Xin Zhou, Jin Wang, Mingsheng Zhan*. Doppler-Free Spectroscopy of Rubidium Atoms Driven by a Control Laser. Frontiers of Physics, Vol 7(3), 311-314. (2012). DOI:10.1007/s11467-011-0192-1. PDF

 • 20.
  Mary Mazzanti, Ronn Walvick, Xin Zhou*, Yanping Sun, Niral Shah, Joey Mansour, Jessica Gereige, Mitchell Albert*. Distribution of Hyperpolarized Xenon in the Brain Following Sensory Stimulation: Preliminary MRI Findings. PLoS ONE, Vol 6(7), e21607. (2011). DOI:10.1371/journal.pone.0021607. PDF

 • 19.

  Xin Zhou*, Yanping Sun, Mary Mazzanti, Nils Henninger, Joey Mansour, Marc Fisher, Mitchell Albert. MRI of Stroke Using Hyperpolarized 129Xe. NMR in Biomedicine, Vol 24(2), 170-175. (2011). DOI:10.1002/nbm.1568. PDF

  Highlighted by UMass Medical News

 • 18.

  Xin Zhou, Dominic Graziani, Alexander Pines*. Hyperpolarized Xenon NMR and MRI Signal Amplification by Gas Extraction. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol 106(40), 16903-16906. (2009). DOI:10.1073/pnas.0909147106. PDF

  Highlighted by Science Daily, Future Medicine, DOTMed News, New York Academy of Sciences, etc.

 • 17.
  Xin Zhou*, Xianping Sun, Jun Luo, Mingsheng Zhan, Maili Liu. Quantitative Estimation of SPINOE Enhancement in Solid State. Journal of Magnetic Resonance, Vol 196(2), 200-203. (2009). DOI:10.1016/j.jmr.2008.11.006. PDF

 • 16.
  Xin Zhou*, Mary Mazzanti, Jianbing James Chen, YangSheng Tzeng, Joey Mansour, Jessica Gereige, Arvind Venkatesh, Yanping Sun, Robert Mulkern, Mitchell Albert. Reinvestigating Hyperpolarized 129Xe Longitudinal Relaxation Time in the Rat Brain with Noise Considerations. NMR in Biomedicine, Vol 21(3), 217-225. (2008). DOI:10.1002/nbm.1184. PDF

 • 15.
  Yangsheng Tzeng*, Joey Mansour, Zachary Handler, Jessica Gereige, Niral Shah, Xin Zhou, Mitchell Albert. Measurement of the Internal Diameter of Plastic Tubes from Projection MR Images Using a Model-Based Least-Squares Fit Approach. Medical Physics, Vol 33(6), 1643-1653. (2006). DOI:10.1118/1.2194427. PDF

 • 14.
  Xin Zhou*, Jun Luo, Xianping Sun, Xizhi Zeng, Shangwu Ding, Maili Liu, Mingsheng Zhan. Enhancement of Solidstate Proton NMR via SPINOE with Laser-Polarized Xenon. Physical Review B, Vol 70(5), 052405. (2004). DOI:10.1103/PhysRevB.70.052405. PDF

 • 13.
  Xin Zhou*, Jun Luo, Xianping Sun, Xizhi Zeng, Mingsheng Zhan, Shangwu Ding, Maili Liu. Experiment and Dynamic Simulations of Radiation Damping of Laser-Polarized Liquid 129Xe at Low Magnetic Field in a Flow System. Applied Magnetic Resonance, Vol 26(3), 327-337. (2004). DOI:10.1007/BF03166805. PDF

 • 12.

  Xin Zhou*, Xianping Sun, Jun Luo, Xizhi Zeng, Maili Liu, Mingsheng Zhan. Production of Hyperpolarized 129Xe Gas without Nitrogen by Optical Pumping at 133Cs D2 Line in Flow System. Chinese Physics Letters, Vol 21(8), 1501-1503. (2004). DOI:10.1088/0256-307X/21/8/024. PDF

 • 11.

  袁晨露,郭茜旎,陈世桢,周欣*. 新型葫芦[6]脲纳米颗粒超极化129Xe"分子笼"研究. 波谱学杂志, Vol 36(4), 472-480. (2019). DOI: 10.11938/cjmr20192742. PDF

 • 10.

  蒋滨, 何晓敏, 杨运煌, 张许, 周欣, 李从刚, 杨代文*, 刘买利*. 利用迭代软阈值方法抑制恒时演化类核磁共振实验中的采样截断伪峰. 分析化学, Vol 45(12), 1888-1894. (2017). DOI: 10.11895/j.issn.0253-3820.171218. PDF

 • 9.

  肖洒,吕植成,孙献平,叶朝辉,周欣*. CS-MRI中评价随机欠采样矩阵的新方法. 波谱学杂志, Vol 32(4), 584-595. (2015). PDF

 • 8.

  李海东,张智颖,韩叶清,孙献平,周欣*. 超极化气体肺部磁共振成像. 波谱学杂志. Vol 31(3), 307-320. (2014). PDF

 • 7.

  曾庆斌,郭茜旎,罗晴,吴光耀,周欣*. 锰对比剂在MRI中的应用. 磁共振成像, Vol 5(4), 315-320. (2014). DOI:10.3969/j.issn.1674-8034.2014.04.016. PDF

 • 6.

  张继,罗晴,郭茜旎,陈世桢,周欣*. 超极化129Xe磁共振分子影像学. 波谱学杂志, Vol 30(2), 280-292. (2013). PDF

 • 5.

  张智颖,李海东,李昭,孙献平,吴光耀,周欣*. 肺部超极化气体MR成像. 中国医学影像技术, Vol 29(5), 813-817. (2013). PDF

 • 4.

  蒋卫平,王琦,周欣*. 磁共振波谱与成像技术.物理(特邀综述), Vol 42(12), 826-837. (2013). DOI:10.7693/wl20131201. PDF

 • 3.

  刘国宾,孙献平,顾思洪,冯继文,周欣*.高灵敏度原子磁力计研究进展. 物理, Vol 41(12), 803-810. (2012). PDF

 • 2.

  孙献平,韩叶清,罗晴,周欣*. 超极化129Xe磁共振波谱和成像及在生物医学中的应用. 物理, Vol 40(6), 381-390. (2011).(约稿). PDF

 • 1.

  周欣*,罗军,孙献平,曾锡之,刘买利,刘午阳. 流动系统中的激光增强固体和液体129Xe核磁共振信号. 物理学报, Vol 51(10), 2221-2224. (2002). DOI: 10.3321/j.issn:1000-3290.2002.10.010. PDF